Meerjarenplan Fiets Amsterdam

Gemakkelijk fietsparkeren

Het huidige Amsterdamse Meerjarenplan Fiets heeft als doelstelling het fietsen in Amsterdam te verduurzamen en richt zich daarbij op drie pijlers:

  1. Comfortabel doorfietsen, waarbij de fietsinfrastructuur wordt verbeterd
  2. Gemakkelijk fietsparkeren, waarbij passende parkeervoorzieningen worden gerealiseerd.
  3. Het nieuwe fietsen, dat zich inzet voor omgevingsbewust zijn en goed gedrag te bevorderen.

Gemakkelijk fietsparkeren betekent voor de Amsterdamse fietser meer vrije plekken in fietsenstallingen en op straat, gemakkelijker een parkeerplek vinden door goede communicatie en uitbreiden van het aantal gebieden met een aantrekkelijke verblijfskwaliteit en combinatie met fietsparkeren bij aanlooproutes.

Hotspots

De praktische kant van het programma is te zien op circa 25 hotspots. Op deze locaties krijgt het fietsvriendelijk inrichten van de openbare ruimte extra aandacht. Het zijn locaties waar de standaard oplossingen die de stadsdelen gebruiken niet voldoen, maar maatwerk nodig is. Door maatwerkoplossingen, goede communicatie en gedragsbeïnvloeding worden gewoonten doorbroken en verbeterd dit de kwaliteit van de openbare ruimte.

Voor meer plek in het rek wordt stevig ingezet op handhaving. Op de verschillende locaties, waar fietsparkeren een knelpunt vormt, wordt gewerkt aan een betere toegankelijkheid van de openbare ruimte. De doelstelling is om hier de maximale bezettingsgraad van de rekken te beperken tot 85% en een maximale fietsparkeerdruk van 125% in 2025.

De uitbreiding van fietsparkeergarages en het vergroten van de bekendheid van de locaties is een van de opgaven. Net als het toepassen van innovatieve oplossingen zoals het plaatsen van fietsvlonders op autoparkeervakken waarbij reguliere autoparkeerplaatsen (tijdelijke) omgezet worden in fietsparkeerplaatsen. Daarnaast worden er fietscoaches ingezet die fietsers aanspreken op hun gedrag en worden er door handhaving fietsen verwijderd die buiten een voorziening geplaatst zijn als hiervoor een verbodsgebied geldt. Door middel van stadsbrede en locatiegericht enquêtes worden deze resultaten getoetst.

Grondwerk doet ervaring op

De projectmanager van Grondwerk denkt en werkt mee aan de inhoud en het proces van het meerjarenplan fiets en is verantwoordelijk voor de uitvoering van meerdere deelprojecten binnen de pijler Gemakkelijk fietsparkeren. Daarnaast treedt hij op als adviseur richting andere projecten.

Grondwerk deed al eerder ervaring op met mobiliteitsprojecten waarbij de weggebruiker wordt verleid tot anders gedrag. De positieve resultaten hiervan laten zien dat mobiliteit niet alleen gaat over het harde en technische, maar ook over het psychologische aspect.