Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak

Dijkverbetering

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan het dijkverbeteringsproject Geertruidenberg en Amertak. Dit om gebieden en mensen te beschermen tegen hoog water. In dit project verbeteren we de dijken langs het noordelijke deel van de Donge en de hele Amertak in de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout. Het betreft een Primaire Kering langs de Bergsche Maas en de Amertak, ne het project is onderdeel van het landelijke Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP).

Project

In 2015 is de verkenningsfase voor het project gestart. Tijdens deze fase zijn samen met de omgeving mogelijke oplossingen voor het verstevigen van de dijktrajecten onderzocht. Ook is onderzocht of dynamische keermiddelen (sluizen) in de monding van de Donge en Amertak een haalbaar alternatief was. Vanwege een aantal onzekerheden is toen geadviseerd om dit besluit uit te stellen tot 2030.

In mei 2017 heeft het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld voor de verschillende dijktrajecten. Op basis van deze vastgestelde voorkeursalternatieven kon gestart worden met de planuitwerkingsfase. Echter, kort daarna zijn door het Rijk nieuwe waterstanden en beschermingsnormen vastgesteld. Dit kon directe gevolgen hebben voor de versterkingsopgave van de dijktrajecten.

Quickscan

In 2018 is daarom een quickscan uitgevoerd om de directe gevolgen op het VKA te onderzoeken. Enerzijds bevestigde de quickscan het VKA, anderzijds bleek dat bij de eerstkomende beoordelingsronde in 2023 ook een hoogtetekort en andere faalmechanismes optreden, ook op aangrenzende dijktrajecten. De afweging of dynamische keermiddelen een haalbaar alternatief zijn voor dijkverbetering kan daardoor niet meer worden uitgesteld tot 2030. In de planuitwerkingsfase wordt door gegaan met Amertak-Oost en West, Slikpolder en Donge-Oost. Ook wordt er een voorstudie gestart naar de waterveiligheid voor het hele watersysteem Wilhelminakanaal, Amertak en de Donge, inclusief een haalbaarheids- en locatiestudie voor een mogelijk dynamisch keermiddel. Hiervoor is een bredere Governance structuur opgesteld en draagvlak gecreëerd bij parners, in de omgeving en binnen het HWBP.

Grondwerk leverde voor dit project de IPM-rollen Projectmanager en Manager Projectbeheersing.